Vergoeding en kosten

Basisverzekering

Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering voor 3 uur per kalenderjaar. Voor 2023 is met bijna alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. Uitgezonderd Caresq en OWM. Bij een overeenkomst wordt het tarief door de zorgverzekeraar bepaald. Het consult declareren we rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Omdat het gaat om zorg uit de basisverzekering, gaat dit ten koste van je eigen risico. Ben je bij Caresq of OWM verzekerd, dan ontvang je de factuur van ons en kun je deze vervolgens zelf indienen.

Verwijzing

Je mag zonder verwijzing van een arts komen. We zullen dan eerst nagaan of het verantwoord is om de starten met de dieetbehandeling, de zogenaamde screening. Dit duurt ongeveer 15 minuten en gaat af van de 3 uur. Niet alle verzekeraars vergoeden dieetbehandeling zonder een verwijzing van een arts. In je polisvoorwaarden kun je dit terug vinden.

Aanvullende verzekering

In sommige aanvullende zorgverzekeringen is extra dieetadvisering opgenomen. Je kunt dit terugvinden in je polisvoorwaarden. Je kunt van de aanvullende verzekering gebruik maken als de 3 uren uit de basisverzekering op zijn.

Ketenzorg

Wanneer je op het spreekuur komt met diabetes mellitus type II,  COPD of een verhoogd risico op hart en vaatziekten en je wordt hiervoor behandeld door je huisarts, dan wordt dieetadvisering geleverd via ketenzorg. Het maximum van 3 uur per kalenderjaar en het eigen risico gelden dan niet.

Geen vergoeding

Wanneer er geen contract is met je zorgverzekeraar of je bent door je maximale vergoeding voor dieetadvisering heen, dan ontvang je zelf de factuur. In 2023 gelden voor de consulten de volgende tarieven. Cliënten die lid zijn van ledenvereniging Oude en Nieuwe Land, krijgen in dit geval 3 consulten voor de prijs van 2.

ConsultDuurkosten
Eerste consult60 min.€ 80,-
Vervolgconsult30 min.€ 40,-
Vervolgconsult kort15 min.€ 20,-
Dieetvoorschrift         € 20,-
Telefonisch vervolgconsult        15 min.          € 20,-
Vervolgconsult per e-mail15 min.€ 20.-
Eerste huisbezoek75 min.€ 100,-
Vervolg huisbezoek45 min.€ 60,-
Afsluitend consult45 min.€ 60,-